write an essay with rheorial pattern on

education is a means lam bang cap 3 to n endlàm bằng cấp 3 giá rẻ uy tín ở đâu?